Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania  i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep internetowy JustCase prowadzony pod adresem domeny: JustCase.pl (dalej jako: Sklep internetowy lub Serwis) przez e-4sale z siedzibą w Halinowie, adres siedziby: ul. Partyzancka 25, 05-074 Halinów. NIP: 8222036540; REGON: 140571010, adres poczty elektronicznej: kontakt@justcase.pl oraz numer telefonu kontaktowego: +48 784 262 262 (dalej jako : Administrator).

Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego  poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Serwisu oraz dokonywania zakupów w ramach Sklepu Internetowego.

Anonimowość

Użytkownicy korzystający z Serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej, a także dokonując działań właściwych dla konkretnych usług Serwisu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych. Serwis nie zbiera  w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Serwisu. Szczegółowe informacje na temat polityki cookies znajdują się tutaj. Ponadto Serwis internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony , z której Klient wszedł do Serwisu. Niektóre podstrony w  ramach Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać  tzw. web beacons (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons  pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web  beacons  został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkowników danymi osobowymi. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Serwisu.

Dlaczego i w jakich celach zbierane są informacje o Kliencie

Gromadzimy, przechowujemy i przetwarzamy dane Klientów, które zostały nam podane w ramach zakupów w Sklepie internetowym tj.: imię i nazwisko, płeć, adres e-mailowy, adres dostawy (jeśli się różni), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, szczegóły dotyczące płatności, szczegóły dotyczące kart płatniczych czy też dane konta bankowego. Będziemy korzystać z  udostępnionych przez Klientów informacji w celu realizacji ich zamówień, rozpatrywania ewentualnych  późniejszych reklamacji oraz zapewnienia im dostępu do usług i informacji oferowanych w  naszym Serwisie. Poza tym w przypadku Klientów, którzy zdecydowali się na zakupy poprzez rejestrację w naszym Serwisie, będziemy korzystać z udostępnionych przez Klientów informacji w  celach administrowania ich kontem, sprawdzania ściągania danych z naszej Strony, ulepszania układu graficznego i/lub treści naszej Strony oraz dostosowania ich do potrzeb użytkowników, identyfikacji użytkowników na naszej Stronie oraz przeprowadzania badań demograficznych dotyczących naszych użytkowników.

Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne lecz niezbędne do zrealizowania Zamówienia.

W przypadku udzielenia odrębnej zgody przez Klienta (za pośrednictwem funkcjonalności tzw. check-box), Klient będzie otrzymywał informacje handlowe w szczególności  w drodze newslettera. Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, w  szczególności w formie newslettera. Udzielenie powyższej zgody  jest dobrowolne i nie jest konieczne dla zrealizowania Zamówienia przez Sprzedawcę i może być w każdym czasie odwołane.

Rzeczywiste dane dotyczące zamówienia Klienta mogą być przez nas przechowywane, ale ze względów bezpieczeństwa nie mogą być bezpośrednio przez nas odzyskiwane. Jeżeli Klient dokonał zakupów przez rejestrację, może uzyskać dostęp do informacji poprzez zalogowanie się na Moje konto w Serwisie,  gdzie może wyświetlić szczegóły dotyczące swoich zamówień, które zostały wykonane, które nie są wykonane i które wkrótce zostaną zrealizowane oraz zarządzać swoimi danymi teleadresowymi. Klient jest zobowiązany do poufnego obchodzenia się z osobistymi danymi dostępu i nieudostępniania ich osobom trzecim.

Udostępnianie informacji

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać  zebrane od Klientów dane osób trzecich w celu dostarczenia do Klienta produktu, pobrania od Klienta opłaty, analizy danych oraz obsługi marketingowej lub obsługi Klienta. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Nie będziemy sprzedawać ani ujawniać danych osobowych Klientów osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody, chyba że jest to konieczne dla osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności, lub gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Uprawnienia Klientów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych w Sklepie internetowym

Każdy Klient ma zapewnioną możliwość samodzielnej kontroli swoich danych, poprzez ich modyfikowanie, uzupełnianie i usuwanie w odpowiednim do tego miejscu w serwisie, dostępnym po zalogowaniu poprzez podanie przydzielonego identyfikatora i hasła dostępowego. Jeżeli Klient  uzna to rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się do Administratora wysyłając e-mail przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

e-4sale
ul. 
Partyzancka 25
05-074 Halinów

z dopiskiem „JustCase.pl”

Ochrona danych

Celem Administratora jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony danych osobowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia  bezpieczeństwa  świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby  nieuprawnione danych osobowych przesyłanych informacji. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klientów płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak  niewystarczające, jeżeli sami Klienci nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klienci  muszą zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać  ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Serwisie. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym, prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Serwisu.

Strona korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi zapisanymi na komputerze Klientów w celu umożliwienia przeanalizowania sposobu korzystania ze Serwisu. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania ze Strony (łącznie z adresem IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania ze Serwisu, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie, lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Można zablokować korzystanie z ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim wypadku niektóre  funkcje Strony pozostaną niedostępne. Korzystając ze Strony, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Klienci mają możliwość edycji oraz podglądu danych w każdym czasie w ramach Serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji gdy Klient zapomni hasła lub wystąpią inne problemy z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@justcase.pl.

Klientom przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także  prawo do sprostowania błędów, uzupełniania lub uaktualnienia danych. Klienci mają także możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@justcase.pl

Uwagi praktyczne dot. korzystania ze Sklepu internetowego

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Sklepu internetowego wymagających zalogowania, należy się zawsze wylogować, tak aby nikt nie mógł obejrzeć, skorzystać lub zmodyfikować zasobów, informacji lub danych o Użytkowniku. Podane przez Użytkownika dane i informacje przy rejestracji w serwisie znane są tylko temu Użytkownikowi i Administratorowi oraz osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności, a za działania których Administrator odpowiada jak za swoje własne. Administrator gwarantuje, że dopóki Użytkownik nie zamieści ogłoszeń, ofert lub innych treści na łamach Serwisu, które podlegają ujawnianiu innym jego Użytkownikom wraz z danymi i informacjami, które w takim przypadku podlegają ujawnianiu, Administrator nie ujawni nikomu danych i informacji wprowadzonych przez Użytkownika do serwisu, chyba że będzie to wynikiem wniosków lub żądań podmiotów, które mają prawo na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa do otrzymania tych danych od Administratora. Mimo powyższego, Użytkownik zawsze powinien zachowywać ostrożność w udostępnianiu wszelkich danych i informacji, a w szczególności danych dostępowych do konta w serwisie. Administrator serwisu jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników Sklepu internetowego dotyczących zachowania poufności danych i informacji. Ewentualne zapytania należy kierować przez formularz kontaktowy lub pocztą tradycyjną na adres:

e-4sale
ul. 
Partyzancka 25
05-074 Halinów

z dopiskiem „JustCase.pl”

W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane  przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy  się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.