Etui Result or Exuses

22,99  z VAT

Etui motywacyjne, to wyj¹tkowe etui które ci¹gle bêdzie Ci przypominaæ jaki obra³eœ sobie cel. Kiedy bêdziesz mia³ chwilê zw¹tpienia, kiedy poczujesz, ¿e dalej nie dasz rady… Nasze etui pomo¿e Ci siê podnieœæ i walczyæ dalej, przypomni Ci ¿e droga któr¹ obra³eœ jest w³aœciwa. Nasze etui to doskona³a ochrona nie tylko w szkole czy biurze, ale te¿ na si³owni jodze czy w klubie fitness.

SKU: t19 Kategorie: ,

 

Etui motywacyjne, to wyj¹tkowe etui które ci¹gle bêdzie Ci przypominaæ jaki obra³eœ sobie cel. Kiedy bêdziesz mia³ chwilê zw¹tpienia, kiedy poczujesz, ¿e dalej nie dasz rady… Nasze etui pomo¿e Ci siê podnieœæ i walczyæ dalej, przypomni Ci ¿e droga któr¹ obra³eœ jest w³aœciwa. Nasze etui to doskona³a ochrona nie tylko w szkole czy biurze, ale te¿ na si³owni jodze czy w klubie fitness.

Etui wykonane jest elastycznego TPU, które doskonale przylega do telefonu jednoczeœnie chroni¹c go przed upadkami i zarysowaniami. Nasze wzory wyró¿niaj¹ siê wysok¹ jakoœci¹ wykonania oraz ¿ywymi i trwa³ymi kolorami. Etui s¹ dedykowane do konkretnych modeli telefonów dziêki czemu wyciêcia na aparaty, ³adowarki czy lampy b³yskowe s¹ idealnie umiejscowione i w ¿aden sposób nie przeszkadzaj¹ w codziennym u¿ytkowaniu.
Nasze etui to nie tylko ochrona. Dla nas liczy siê styl oraz wysoka jakoœæ produktów.

Informacje dodatkowe

Waga 23 g
Wymiary 21 × 10 × 2 cm