Etui Result or Exuses

21,99  z VAT

Etui motywacyjne, to wyj¹tkowe etui które ci¹gle bêdzie Ci przypominaæ jaki obra³eœ sobie cel. Kiedy bêdziesz mia³ chwilê zw¹tpienia, kiedy poczujesz, ¿e dalej nie dasz rady… Nasze etui pomo¿e Ci siê podnieœæ i walczyæ dalej, przypomni Ci ¿e droga któr¹ obra³eœ jest w³aœciwa. Nasze etui to doskona³a ochrona nie tylko w szkole czy biurze, ale te¿ na si³owni jodze czy w klubie fitness.